top of page

Chỉ số tài liệu đọc

Chọn tài liệu đọc của chúng tôi dựa trên trình độ tiếng Trung của bạn, khi bạn gặp vấn đề về hiểu biết, bạn cần làm mới trang đọc của mình để nhận trợ giúp phần mềm của chúng tôi.

chinese lesson for begineer

Người bắt đầu

Cấp độ cho người mới bắt đầu ở đây sẽ cho bạn thấy những điều cơ bản của các từ tiếng phổ thông trong khi dạy bạn những từ đơn giản hoặc stentent.

intermediate chinese lessons

Trung gian

Trình độ trung cấp bạn thấy ở đây sẽ dạy bạn cải thiện ngữ pháp và thành ngữ. Bạn sẽ học cách hiểu những câu phức tạp hơn. cũng như tìm hiểu một số cách sử dụng nâng cao hơn của các từ hoặc cụm từ nhất định.

higher chinese lessons

Nâng cao

Cấp độ nâng cao của chúng tôi sẽ cho bạn thấy cách bạn có thể áp dụng các từ và cụm từ đã học vào việc đọc và trò chuyện như người bản xứ .. Bạn sẽ học cách đọc và hiểu câu chuyện dài, cũng như một số kỹ thuật sẽ giúp bạn nói trôi chảy.

bottom of page